ANBI

Neys-van Hoogstraten Foundation is a Public Benefit Organisation. Dutch law requires below information on our website, which we provide here in Dutch.

Stichting Neys-van Hoogstraten Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Neys-van Hoogstraten Fonds (NHF) is opgericht in 1989 en ingeschreven onder nummer 41155734 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Den Haag.

Fiscaal nummer: 807128466
Contactgegevens

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving

De stichting heeft ten doel de geldelijke ondersteuning van instellingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkelingshulp in de derde wereld, in het bijzonder Indonesië en andere derde-wereld-landen in Azië. De geldelijke ondersteuning dient zich te beperken tot research op sociaal-economisch gebied en de publicatie van de resultaten daarvan. Hierbij dient research op het gebied van gezinsbudgetten en voedingsgewoonten betrokken te worden, naast de andere gebruikelijke gewoonten.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het jaarlijks ondersteunen van diverse onderzoeksprojecten en daarbij horende publicaties zodat de kennis van de ondersteunde onderzoeken wordt verspreid. NHF doet dit zolang de financiën dat toelaten.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders

• Ir. N.M. Leemhuis – de Regt – Voorzitter
• Ir. van den Wijngaart – Secretaris
• Drs. IJ. Dijkstra – Penningmeester

Beloningsbeleid bestuur

Vacatiegeld per vergadering conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Het vacatiegeld bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van 2013 (bijlage B van Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984). De voorzitter ontvangt een toeslag.
Daarnaast geldt een onkostenvergoeding voor het bestuur ter dekking van de kosten voor de aanwezigheid bij bestuursvergaderingen. De forfaitaire onkostenvergoeding bedraagt €105 per vergadering.
Werkzaamheden die een bestuurder doet en/of kosten die een bestuurder maakt en die niet rechtsreeks samenhangen met een bestuursvergadering worden op declaratiebasis door NHF vergoed.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van NHF

Een overzicht van alle gesteunde projecten is te vinden op de website van het fonds onder Projecten.
Daarnaast worden ook Publicaties en verslagen van de Workshops op de website gepubliceerd.

Bekijk hier het Standaardformulier publicatieplicht – ANBI vermogensfondsen.

Financiële verantwoording

NHF is een vermogensfonds.

Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2023
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2022
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2021
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2020
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2019
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2018
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2017
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2016
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2015
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2014
Zie hier de ANBI staat van baten en lasten over 2013