english below

Wageningen Universiteit

Het Neys – van Hoogstraten Fonds steunt sociaaleconomisch onderzoek naar voedselzekerheid van huishoudens en voedingszekerheid van kwetsbare groepen met toepassing van een genderlens in een aantal landen in Zuidoost-Azië en Zuid-Azië.

Dankzij het Neys-van Hoogstraten Fonds kunnen MSc-studenten, promovendi en postdocs steun ontvangen voor kosten verbonden aan hun onderzoek. De voorkeur gaat uit naar interdisciplinair onderzoek en onderzoek waarbij een onderzoeksinstituut in de regio is betrokken. In ieder onderzoek moet een genderlens worden toegepast.

Het fonds steunt alleen projecten en personen die zijn verbonden aan WUR en staat niet open voor giften van derden.

Leden van het curatorium

Het curatorium bestaat uit:

 • Prof.dr.ir. Edith Feskens, Hoogleraar Global Nutrition
 • Prof.dr.ir. Erwin Bulte, Hoogleraar Ontwikkelingseconomie
 • Prof.dr.ir. Han Wiskerke, Hoogleraar Rurale Sociologie

Wie kunnen aanvragen?

WUR MSc-studenten, promovendi en postdocs kunnen een aanvraag doen als hun onderzoek voldoet aan de doelstellingen van het fonds.

Welke kosten komen in aanmerking?

Voor financiering in aanmerking komende onderzoekskosten zijn onder meer:

 1. Kosten onderzoeker: Internationale reiskosten van en naar onderzoekslocatie; reis- en verblijfskosten in het land en locatie van onderzoek.
 2. Kosten data verzameling: reiskosten, dagvergoedingen en betaling van interviewers, salaris en reiskosten van een lokale onderzoeksassistent.
 3. Kosten data-analyse: kosten laboratoriumonderzoek, statistische ondersteuning.
 4. Kosten supervisie: Alleen bij PhD onderzoek de reis- en verblijfskosten van een bezoek van de WUR supervisor/promotor aan de onderzoekslocatie tijdens het onderzoek.
 5. Kosten verspreiding resultaten: Bij succesvolle afronding van het onderzoek de kosten van een lokaal seminar met de stakeholders, een mogelijke bijdrage aan de kosten van een publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift, en/of bijdrage aan de kosten van deelname aan een internationaal congres in het kader van presentatie van de resultaten van het onderzoek.

Hoe kan ik aanvragen?

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend. Binnengekomen aanvragen worden eenmaal per maand beoordeeld.

List of eligible target countries

Eligible target countries are:

 • Bangladesh
 • Bhutan
 • Cambodia
 • Indonesia
 • Laos
 • Myanmar
 • Nepal
 • The Philippines
 • Sri Lanka
 • Timor-Leste
 • Vietnam

University Fund Wageningen: Neys van Hoogstraten Fonds

The Neys – van Hoogstraten Fund promotes socioeconomic research with a gender lens on food security of households and nutritional security of vulnerable groups in a number of countries in Southeast Asia and South Asia.

Thanks to the Neys – van Hoogstraten Fund, MSc and PhD students and postdocs can receive support for costs related to their research. Preference is given to interdisciplinary research and research involving a research institute in the region. A gender lens must be applied in every research project.

Please note: the fund only supports projects and people associated with WUR and is not open to donations from third parties.